REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.KONKURENT.COM.PL

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.konkurent.com.pl jest firma Konkurent s.c. Ewa Zalewska, Grzegorz Holiat, Aneta Holiat z siedzibą: 31-035 Kraków, ul. Starowiślna 66/2, NIP 676-22-80-314, Regon: 356890707 (zwanym dalej Sprzedającym).

 2. Sklep realizuje zamówienia na sprzedaż artykułów stemplarskich i wykonywanie pieczątek oraz produkcją i sprzedażą gadżetów reklamowych, usług poligraficznych i introligatorskich, tablic, szyldów oraz pudełek ozdobnych.

REJESTRACJA

Kupujący zobowiązany jest do poprawnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”.

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
 2. Regulamin określa w szczególności:
  a)    rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  b)    warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  c)    warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  d)    tryb postępowania reklamacyjnego
 3. Użytkownik Sklepu w momencie dokonania zakupu akceptuje Regulamin.
 4. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Towarów i Usług. Sprzedawane Towary oraz Usługi wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na stronach Sklepu.
 5. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 6. Umowa zawierana jest na podstawie prawa obowiązującego w Polsce.
 7. Przepisy Regulaminu są zgodne z powszechnie obowiązującym przepisami prawa dotyczącymi ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta na terenie Polski i UE.
 8. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się: telefonicznie – Tel. (+48) 12 429 47 41, (+48) 12 411 59 19,  e-mailem – konkurent@interia.pl. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

PRZYJĘCIE I REALIZACJE ZAMÓWIENIA

 1. Prawidłowe wypełnienie „formularza zamówienia” na stronie sklepu jest jednoznaczne z przyjęciem go do weryfikacji i ew. realizacji.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne lub nieprawdziwe, lub gdy Sprzedający stwierdzi próbę fałszerstwa; o takim fakcie Kupujący zostanie poinformowany e-mailem na adres który został podany w formularzu.
 3. W przypadku stwierdzenia próby podrobienia pieczątki lub negatywnej weryfikacji zamówienia o zaistniałym fakcie informujemy zainteresowane osoby/firmy/instytucje. Posługiwanie się pieczątką bez wymaganych dokumentów i upoważnień jest karane.
 4. Podane ceny są cenami brutto.
 5. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu max. 24 godzin (w dni robocze) potwierdzić przyjęcie zamówienie, e-mailem na adres podany w formularzu.
 6. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu należności na koncie Kupującego, lub po przesłaniu potwierdzenia zrealizowania przelewu (dotyczy przelewów internetowych).
 7. Realizacja zamówień:  1-3 dni.
 8. Na życzenie Kupującego wystawiamy faktury VAT, w innym wypadku dołączamy paragon fiskalny.
 9. Można odstąpić od umowy kupna/sprzedaży tylko drogą e-mailową, po potwierdzeniu otrzymania tej wiadomości przez Sprzedającego. Od momentu rozpoczęcia produkcji materiałów spersonalizowanych nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem może zrezygnować z Towarów kupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od Umowy).
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach Umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Takimi Towarami są przede wszystkim produkty, spersonalizowane czyli oznakowane w sposób trwały treścią lub grafiką wybraną przez Kupującego.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący poinformuje Sprzedającego o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia, a następnie na własny koszt odeśle Towary bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swoim odstąpieniu.
 4. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu e-mailem na adres: konkurent@interia.pl
 5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania Towarów zwróci Kupującemu należność za zakupiony Towar. Zwrot płatności nastąpi tą samą formą, którą Kupujący dokonał płatności.
 6. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne Towarów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 3. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:
  a)    żądać usunięcia wady przez Sprzedającego
  b)    żądać wymiany Towaru na nowy
  c)    żądać obniżenia ceny
  d)    odstąpić od Umowy
 4. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 5. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 6. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 4 nie ma zastosowania.
 7. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy.
 8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 10. Reklamacje dotyczące Towarów mogą być składane : pisemnie na adres siedziby Sprzedającego, mailowo lub osobiście w siedzibie Sprzedającego.
 11. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Towaru/Usługi, numer dokumentu sprzedaży której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.
 12. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.
 13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania / sprzedaży rzeczy Kupującemu. Roszczenia przedawniają się z upływem 7 dni, licząc od dnia stwierdzenia wady przez Kupującego.
 14. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, w fizyczne posiadanie Towarów. Ryzyko również przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego.
 15. W przypadku niewykonania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona obowiązana jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )

PŁATNOŚCI

bowiązują cztery formy płatności:

a) Gotówką przy odbiorze osobistym

b) PRZELEW 24

c) Przedpłata na konto

d) Płatność przelewem z odroczonym terminem – tylko dla stałych Klientów.

 1. Ceny Towarów podane są na stronach Sklepu.
 2. Ceny Towarów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszystkie opłaty i podatki, w tym podatek VAT w obowiązującej stawce, z uwzględnieniem jednak przepisu pkt 5 i 6.
 3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki oraz dodatkowych kosztów płatności (Przelew 24, PayU) które są przedstawiane Kupującemu w trakcie procedury zamawiania/płatności. Niezależnie, Kupujący może zapoznać się z obowiązującymi stawkami opłat za dostawę Towarów w Cenniku Dostawy.
 4. Płatność za pomocą systemu Przelew 24/PayU odbywa się na zasadach określonych w regulaminie Przelew 24/PayU.

 

GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Na wszystkie nasze towaru i usługi udzielamy 12 miesięczną gwarancję; w  przypadku pieczątek: pod warunkiem stosowania odpowiedniego tuszu do pieczątek (do pieczątek automatycznych polimerowych i gumowych tuszy glicerynowych/bezolejowych: Noris 110, Colop, Grapfix; a do stempli metalowych tuszu do stempli metalowych). Stosowania tuszy niezgodnie z ich przeznaczeniem skutkuje utratą gwarancji.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki wynikłych w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego sporządzonego przy odbiorze i podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (kuriera, listonosza).
 3. W momencie odbioru Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, powiadomić Sprzedającego i przesłać kopię protokołu szkodowego.
 4. W razie zwrotu towaru, Kupujący ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
 5. Reklamacji składane są e-mailem, należy podać: nazwę towaru, datę zakupu, dane zamawiającego i opisać powód  reklamacji.
 6. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest: przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady, dowodu zakupu (kserokopia faktury/paragonu) w przypadku reklamacji usługi wykonania gumki w pieczątce (treści) należy tylko e-mailem opis reklamacji i skan dowodu zakupu (jest to uproszczenie procedury reklamacji i służy to tylko szybszej obsłudze zgłoszenia reklamacji).
 7. Reklamacje będą usuwane bezzwłocznie po ich zgłoszeniu – max. w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przedmiotu reklamowanego.

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIEBIORCÓW

 1. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego wiadomości e-mail na adres Kupującego, w której Sprzedający potwierdza warunki Umowy wynikające ze złożonego zamówienia.
 3. Za opóźnienia wynikające z winy dostawcy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedający może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta w każdym czasie bez wskazania przyczyny, poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia.
 6. Kupujący skontroluje stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosi osobie doręczającej (kurier, listonosz) przesyłkę i przy jej udziale sporządzi protokół szkody.
 7. Sprzedający może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą całości zamówienia.
 8. W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 9. Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz Usług określonych w Regulaminie.
 3. W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Stronom zaleca się podjęcie próby jego polubownego rozwiązania.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 r.
 5. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.
 6. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.
 7. W przypadku Umów dotyczących usługi Konta zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeśli spełnione zostały wymogi określone w art. 384 oraz 384¹ Kodeksu cywilnego, to jest wtedy gdy Kupujący został prawidłowo powiadomiony  o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku gdy zmiana Regulaminu wprowadzałaby nowe opłaty lub podwyższała już istniejące, Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy.
 8. W przypadku Umów sprzedaży świadczonej przez Sklep, zmiany Regulaminu nie będą naruszać uprawnień Konsumentów, które nabyli oni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w szczególności miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy sprzedaży.

 

Polityka prywatności
stosowana przez KONKURENT s.c.
w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest KONKURENT s.c. Ewa Zalewska, Grzegorz Holiat, Aneta Holiat z siedzibą przy ulicy Starowiślnej 66/2, 31-035 Kraków, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 676-22-80-314. 

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Adres korespondencyjny:

KONKURENT s.c.
ul. Starowiślna 66/2
31-035 Kraków

Adres e-mail: konkurent@interia.pl

 1. Na jakich podstawach i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”).

 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem w oparciu na następujące podstawy prawne oraz cele:

 1. 1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:
 • utworzenia i zarządzania Kontem;
 • obsługi i realizacji Zamówienia;
 • przeprowadzenia procesu płatności;
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług;
 • rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez KONKURENT s.c. w ramach serwisu www.konkurent.com.pl oraz Sprzedawcy;
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
 • nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);
 1. 2. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;
  1. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
 • archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
 • obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta;
 • windykacja należności i dochodzenie roszczeń;
 • przygotowywania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu,
 • przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników,
 1. 3. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.

 Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach serwisu www.konkurent.com.pl oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach określonych treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;

 1. Jakie dane zbieramy? Jakie dane są niezbędne?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach naszego serwisu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach serwisu www.konkurent.com.pl.

 1. Dane zbierane podczas rejestracji

Niektóre funkcje systemu dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Podczas procesu rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał w naszym sklepie. Dodatkowo będziesz musiał zadeklarować typ konta (prywatne lub firmowe) oraz podać następujące dane: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, dodatkowo także jej firmę oraz posiadany nr NIP. Ostatnim krokiem rejestracji konta będzie akceptacja regulaminu korzystania ze sklepu www.konkurent.com.pl dostępnego na stronie internetowej.

Wskazane powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora danych w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator danych ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy..

 1. Zamówienia składane bez rejestracji Użytkownika

Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez zakładania Konta użytkownika. W takim wypadku należy wprowadzić ww. dane wymagane podczas rejestracji do formularza zamówienia oraz przesłać formularz zamówienia do Administratora danych za pośrednictwem serwisu www.konkurent.com.pl

 1. Zamówienia składane drogą telefoniczną i e-mailową

Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie oraz mailowo. W takim wypadku firma przyjmuje zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie za zgodą Kupującego i na wyraźne jego żądanie wprowadza dane do sytemu. W zależności od rodzaju towaru i specyfiki zamówienia pracownik Sprzedawcy decyduje następnie czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma drogą elektroniczną link do zamówienia, po kliknięciu w który Kupujący będzie miał możliwość potwierdzenia, anulowania lub zmiany zamówienia.

 1. Dane zbierane podczas zakupu

Zanim będziesz mógł dokonać transakcji tj. zakupu towaru w naszym serwisie zapytamy Cię o imię, nazwisko, adres (do wysyłki) oraz numer telefonu. Aby dokonać zakupu będziesz musiał zaakceptować regulamin korzystania z serwisu www.konkurent.com.pl dostępny na stronie internetowej.

 1. Dane, które zbieramy gdy kontaktujesz się z nami

Kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego przekazujesz nam dane takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, numer zamówienia oraz adres mailowy na który mamy przesłać odpowiedź. Te dane wykorzystywane są jedynie do kontaktu w danej sprawie, przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia oraz nie są zbierane ani przetwarzane przez Administratora danych.

Aby zapewnić wyższy poziom ochrony danych osobowych, w związku obowiązywaniem regulacji RODO, każdy Użytkownik ma możliwość ustalenia indywidualnego hasła do kontaktu telefonicznego, którego podanie będzie wymagane podczas rozmowy w celu udzielenia przez pracownika jakichkolwiek informacji na temat zamówienia. Dla celów bezpieczeństwa hasło to nie powinno być tożsame z hasłem wykorzystywanym do logowania w serwisie.

Użytkownik nie powinien udostępniać hasła do kontaktu telefonicznego osobom trzecim. Jeżeli Użytkownik udostępni hasło do kontaktu telefonicznego osobie trzeciej, osoba ta będzie osobą upoważnioną przez Użytkownika do uzyskiwania informacji dotyczących realizacji bieżących zamówień, a upoważnienie takie wygasa z chwilą zmiany hasła do kontaktu telefonicznego dokonanej przez Użytkownika za pomocą jego Konta.

 1. FDane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych aby dopasowywać sklep www.konkurent.com.pl do potrzeb i wymagań Klientów.

Dane o użytkownikach serwisu www.konkurent.com.pl zbierane są celem badań statystycznych. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Badania te mają na celu poprawę funkcjonalności serwisu oraz ułatwienie korzystania z niego potencjalnym klientom. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku odwiedzającym stronę serwisu.

 1. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

Dane zbierane w sytuacjach opisanych w punkcie 4. niniejszej polityki bezpieczeństwa będą przetwarzane w jednym lub kilku celach szczegółowo wymienionych w punkcie 3 niniejszej polityki.

 1. Komu przekazujemy Twoje dane?

Administrator danych nie będzie odsprzedawać danych osobowych naszych Klientów podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą przetwarzane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu, dokonania ewentualnego zakupu oraz w celu realizacji umowy.

Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom.

W celu wykonania umowy Twoje dane mogą zostać przekazane w szczególności:

 1. wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.
 2. firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 3. producentowi lub dystrybutorowi danego produktu, w celu realizacji zamówienia, w szczególności jego wysyłki bezpośrednio z siedziby producenta lub dystrybutora. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a danym producentem. 
 1. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś zakupu towaru, możesz otrzymywać od nas wiadomości dotyczące statusu Twojego zamówienia oraz okazjonalne wiadomości reklamowo-promocyjne związane z ofertą sklepuwww.konkurent.com.pl , jeżeli wyraziłeś uprzednio zgodę na otrzymywanie tego typu informacji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojego zamówienia oraz będzie to niezbędne do jego realizacji.

Za Twoją zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu świadczenia dodatkowych usług takich jak newsletter (biuletyn z promocjami). Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz newsletter (wiadomości reklamowo-promocyjne dotyczące ofertywww.konkurent.com.pl).

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych podmiotom zewnętrznym świadczącym tego typu usługi w zakresie wskazanym powyżej.

Ponadto w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera wycofując udzieloną wcześniej zgodę. Aby zrezygnować z newslettera, możesz kliknąć w link “wypisz się” znajdujący się w stopce każdego biuletynu lub wysłać maila z prośbą o wypisanie na adreskonkurent@interia.pl

Powyższy fakt zostanie odnotowany w prowadzonym przez nas rejestrze zgód, po czym Twoje dane zostaną usunięte z mailingowej bazy danych administratora.

 1. Ochrona prywatności i danych osobowych

Klient zawierając umowę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
Dane osobowe umieszczone w bazie danych Administratora są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom zewnętrznym.

Użytkownikowi przysługuje:

 1. a) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 2. b) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 3. c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. d) prawo do przenoszenia danych;

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem:konkurent@interia.pl. Ponadto po zalogowaniu się do systemu, możesz samodzielnie wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki newslettera.

Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa;

Bazy danych Administratora są szyfrowane oraz zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się jedynie z udziałem osób mających w tym zakresie niezbędne upoważnienie do przetwarzania danych. Powierzanie danych podmiotom zewnętrznym odbywa się na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w serwisie www.konkurent.com.pl i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w serwisie www.konkurent.com.pl, nie dłużej niż 10 lat od likwidacji konta w serwisie www.konkurent.com.pl.

Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w serwisie www.konkurent.com.pl wówczas dane są przetwarzane przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody przez 10-letni okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. Profilowanie analityczne, sprzedażowe oraz marketingowe

Administrator informuje, że Twoje dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

W celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług Administrator może przekazywać dane osobowe swoim partnerom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w celu prowadzenia działań analitycznych. W przypadku zmian w tym zakresie Administrator powiadomi o tym fakcie poprzez wprowadzenie zmian w Regulaminie. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.